Årsmöte 2020

 

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte 2020 i församlingsgården, Färentuna kyrka, lördagen den 5 september kl 1300.

OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 28 augusti.
Adress: Kungsberga Båtklubb, Tians Väg 20, 179 97 FÄRENTUNA eller epost till: info@kungsbergabk.se .

Dagordning

 • 1 T f ordförande Magnus Everlund förklarar mötet öppnat
 • 2 Fråga om mötets behöriga utlysning
 • 3 Val av ordförande för mötet
 • 4 Val av sekreterare för mötet
 • 5 Utseende av justeringsmän, tillika rösträknare
 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019
 • 7 Redovisning av resultat- och balansräkningen för år 2019
 • 8 Revisionsberättelse
 • 9 Styrelsens ansvarsfrihet
 • 10 Rapport från styrelsen avseende händelser under våren och sommaren 2020

  § 11 Val av styrelseledamöter: ordförande, hamnkapten, biträdande hamnkapten, kassör, sekreterare, IT-ansvarig, representant i Ekerö båtråd, representant i Saltsjön-Mälarens båtförbund, revisor, revisorsuppleant, valberedning tillika festkommitté.

  § 12 Fastställande av avgifter för år 2020 samt senaste betalningsdag

 • 13 Styrelsens förslag till budget för år 2020
 • 14 Arbetsdagar
 • 15 Årsmötets avslutning